Priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda izvršit će se pod slijedećim tehničko- tehnološkim uvjetima:

 • priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda treba se izvesti na način da svaka građevna parcela (jedna katastarska čestica) ima zasebni priključak s kontrolnim oknom,
 • najviše dvije susjedne građevine mogu imati zajednički priključak na sustav javne odvodnje preko zajedničkog kontrolnog okna,
 • priključak se završava s kontrolnim betonskim oknom dimenzija 0,6m x 0,6m ili promjera ø 0,6m, s lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti za prometno opterećenje, dno okna treba biti betonirano, a cjelokupno kontrolno okno s pripadajućim spojevima treba biti vodonepropusno,
 • kontrolno okno mora biti smješteno unutar građevinske parcele i to najviše 2m od regulacione linije, iznimno ako je postojeći objekt koji se priključuje na kanalizaciju na samoj regulacionoj liniji, kontrolno okno može biti smješteno na javnoj površini uz pismenu suglasnost komunalnog redarstva Općine Pitomača,
 • dimenzija priključne cijevi utvrdit će se prema normativima i proračunima ovisno o veličini objekta, broju potrošača i trošila, površini oborinske odvodnje, a sve prema Idejnom projektu, a ne manjom od ø160mm promjera,
 • duljina priključka je najmanje 1m, a najviše 25m, iznimno duže ukoliko ne postoji druga mogućnost, ali ne dulje od 45m,
 • kanalizacijski priključak se izrađuje od vodonepropusnih materijala  i to PVC ili PEHD cijevi kvalitete SN8 ili veće,
 • svi priključci mogu biti izvedeni kao gravitacijski s minimalnim padom 1%, ili tlačno uz obaveznu provjeru na vodo-nepropusnost i protočnost,
 • spoj priključka na kanalizacijsku cijev sustava javne odvodnje izvodi se pod kutom od 45° ili 90° s obzirom na os kanalizacijske cijevi, izričito na reviziono okno (glavnu šahtu na kanalizacijskoj cijevi),
 • križanje kanalizacijskog priključka s ostalim instalacijama (voda, plin, TK instalacije i elektroenergetske instalacije) izvodi se ispod navedenih instalacija ukoliko je to moguće, a ako nije moguće, potrebno je izvesti izmještanje drugih instalacija na trošak korisnika  priključka,
 • prilikom izvođenja kanalizacijskog priključka ne smije doći do oštećenja postojećih instalacija, a ukoliko se to desi, troškove popravka oštećenja snosi obrtnik ili pravna osoba koja izvodi priključak,  odnosno nositelj izvedbe kanalizacijskog priključka,
 • ako izvođenje kanalizacijskog priključka zahtijeva prokop prometnice, priključak se u pravilu izvodi bušenjem ispod postojeće prometnice, a iznimno prokopom, tj. sve prema uvjetima i uz suglasnost i nadzor pravne osobe u čijoj je nadležnosti prometnica,
 • nakon izvedenog kanalizacijskog priključka, javnu površinu je potrebno sanirati, odnosno dovesti u prvobitno stanje u roku od 8 dana nakon završetka radova,
 • u javni sustav odvodnje smiju se ispuštati samo otpadne vode koje zadovoljavaju parametre utvrđene posebnim Zakonom i propisima, te Odlukom o odvodnji otpadnih i oborinskih voda i pročišćavanju otpadnih voda,
 • ukoliko otpadne vode korisnika priključka koji se želi priključiti na kanalizaciju ne ispunjavaju definirane kriterije, korisnik priključka mora prije kontrolnog okna ugraditi predtretman otpadnih voda na način i postupak kako mu to propiše KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.,
 • svaki korisnik priključka odvodnje kojemu je propisan predtretman otpadnih voda, dužan je sklopiti Ugovor o uzimanju uzoraka i praćenju kvalitete otpadnih voda sa Zavodom za javno zdravstvo i to minimalno dva (2) puta godišnje, te nalaz dostaviti u KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.,
 • trošak izgradnje kanalizacijskog priključka snosi vlasnik građevine koja se priključuje na kanalizaciju i plača ih nositelju izvedbe priključka,
 • izvođenje priključka na sustav javne odvodnje mogu izvoditi sve pravne i fizičke osobe registrirane za tu djelatnost, koje su dobile pismeno odobrenje od KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.,
 • izvođač priključka na kanalizacijsku mrežu je dužan predati priključak KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. uz obavezno priloženu: atestnu dokumentaciju ugrađenog materijala i Zapisnika o provedenoj probi na nepropusnost i protočnost,
 • korisnik priključka dužan je o svom trošku sanirati javne površine te objekte i instalacije komunalne i druge infrastrukture koje je prilikom izvođenja radova oštetio, te ih  dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka radova,
 • korisnik priključka ne smije pristupiti prekopavanju javne površine bez pismene suglasnosti komunalnog redara Općine Pitomača,
 • korisnik priključka nakon izvedbe priključka, dužan je predati priključak u trajno vlasništvo, a KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. preuzeti isti bez naknade i uvesti ga u svoje poslovne knjige kao imovinu,
 • za održavanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti priključka odvodnje završno s kontrolnim oknom, nadležno je KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., a za ostali dio korisnik priključka,
 • korisnik priključka je dužan pridržavati se tehničko-tehnoloških uvjeta i stručnih normi propisanih od strane KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.