Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15). Pravne i fizičke osobe putem otvorenosti i javnosti tijela javne vlasti imaju pravo na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njihovom ostvarivanju te imaju pravo na traženje i dobivanje informacije i pristup zatraženoj
informaciji.
Komunalno Pitomača d.o.o., javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez dostave posebnog zahtjeva, a pristup ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje društva Komunalno Pitomača d.o.o. na slijedeće načine:
– Putem telefona: 033 782 202
– Putem e-mail adrese službenika za informiranje: [email protected]
– Osobno na adresi: Komunalno Pitomača d.o.o., Vinogradska 41, 33405 Pitomača
– Poštom na adresu: Komunalno Pitomača d.o.o., Vinogradska 41, 33405 Pitomača
Komunalno Pitomača d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave
informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje:
Darija Španić, mag.oec.
Telefon: 033 783 120
e-mail: [email protected]

Opći propisi:
– Zakon o pravu na pristup informacijama (https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama)
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html)
– Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova
dostave informacije (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)
– Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i
troškova dostave informacija (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html)

– Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava
na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html)
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu
informacija (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_20_582.html)