Priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitke vode izvršit će se pod slijedećim tehničko- tehnološkim uvjetima:

 • priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom treba se izvesti na način da svaki posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrađen zaseban uređaj za mjerenje potrošnje (vodomjer),
 • dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,
 • u zajedničko vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,
 • kod stambenih građevina s više ulaza vodovodne instalacije, ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz, kao i vodomjer za svaku stambenu jedinicu posebno,
 • uređaj za povećanje pritiska vode kojeg o svom trošku postavlja i održava vlasnik postavlja se na nekretnini vlasnika,
 • uređaj za smanjenje pritiska vode (regulator tlaka) kojeg ugrađuje i održava vlasnik o svom trošku postavlja se iza vodomjera u oknu ili na kućnoj instalaciji,
 • priključenje se u pravilu izvodi na javnoj površini putem priključnog sedla, cjevovodom položenim i zaštićenim u zemlji na dubini minimalno 1 mod površine tla i ispitan nakon ugradnje na vodo-nepropusnost, uz obvezu ugradnje vodomjernog okna i vodomjera koji mjeri utrošk vode za svaku stambenu i poslovnu jedinicu u građevini zasebno, suglasno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
 • vodomjerno okno se smješta na zemljište korisnika priključka  i smije biti udaljeno do10 metara od regulacione linije,
 • ako korisnik priključka sam gradi vodomjerno okno, okno mora biti minimalnih dimenzija DxŠxV = 1,2m x 1,0m x1,2 m, (ili 1,2m u promjeru) s betonskim poklopcem u koji je ugrađen lagani čelični poklopac minimalnih dimenzija 60cm x 60cm,
 • vodomjer, zaporni ventili i druga vodo-priključna oprema ugrađuje se u vodomjerno okno koje se smješta na dostupno mjesta za pregled i tehničko održavanje, te mora biti zaštićeno od zamrzavanja i mehaničkih oštećenja,
 • radove iskopa potrebne za izvođenje priključka vode, izradu (ili dobavu gotovog) vodomjernog okna,  te njegovu ugradnju, dužan je o vlastitim trošku izvesti korisnik priključka (podnositelj Zahtjeva),
 • korisnik priključka dužan je o svom trošku sanirati javne površine te objekte i instalacije komunalne i druge infrastrukture koje je prilikom izvođenja radova oštetio, te ih  dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka radova,
 • radove montaže kućnog priključka vode smiju izvoditi samo službene osobe Komunalno Pitomača d.o.o.,
 • za održavanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti priključnog cjevovoda završno sa vodomjerom, nadležan je distributer, a za ostali dio korisnik priključka,
 • korisnik priključka je dužan pridržavati se tehničko-tehnoloških uvjeta i stručnih normi propisanih od strane Komunalno Pitomača d.o.o. ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno,
 • korisnik priključka ne smije se pristupiti prekopavanju javne površine bez suglasnosti komunalnog redara Općine Pitomača.