Na temelju članka 206. Zakona o vodama (NN br. 193/09) Komunalno Pitomača d.o.o donosi odluku o cijeni vodnih usluga:


Fiksni dio služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaje kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine. To su troškovi očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.

  • FIKSNI DIO ZA VODOOPSKRBU IZNOSI 9,50kn
  • FIKSNI DIO ZA ODVODNJU IZNOSI 8,28kn
  • FIKSNI DIO ZA KANALIZACIJU IZNOSI 8,28kn